過去作品


2尺3寸6分 


2尺3寸9分 


2尺7寸6分 


2尺3寸9分 


1尺9寸8分


2尺7寸7分 


2尺1寸6分


1尺9寸5分


 2尺6寸
ご注文・お問い合わせ 

TEL 050-5363-7720

©︎ 2018 IKEGAMI JINASHI